Result

RESULT ANALYSIS - 2010 - 2014 BATCH
RESULT ANALYSIS - 2010 - 2014 BATCH
SL No. Roll No Name 1st sem 2nd sem 3rd sem 4th sem 5th sem 6th sem 7th sem 8th sem DGPA
1 12301610001 SUBRATA MUHURI 6.074 6.86 6.26 6.61 6.25 6 8.3 9 6.92
2 12301610002 SAPTARSHI DAS 7.85 7.14 6.15 7 7.68 8 7.56 8.48 7.48
3 12301610003 DEEP KUMAR DAS 6.96 6.76 5.37 7.39 7.68 8.04 8.04 8.57 7.35
4 12301610004 MANDRANJAN OJHA 8.19 8.1 7.59 7.32 7.75 7.61 8.41 8.86 7.98
5 12301610005 SAJAL KUMAR PAKIRA 6.111 6.1 5.44 6.64 6.96 7.68 8.63 8.52 7.01
6 12301610006 REEMA SINGHA 7.41 6.72 6.63 7.71 7.89 8.21 7.89 8.29 7.59
7 12301610007 SUROJIT GHOSH 6.74 5.86 5.96 5.96 6.54 7.36 8.19 8.9 6.94
8 12301610008 HEMANT AGARWAL 7.37 7.69 6.96 6.93 7.57 7.68 7.63 8.67 7.56
9 12301610009 DEBOJYOTI CHATTERJEE 6.96 6.24 5.22 6.57 6.68 6.96 8.15 8.95 6.97
10 12301610010 ANIRBAN CHATTERJEE 5.889 4.62 4.19 5.43 7.04 7.43 7.85 8.52 6.37
11 12301610011 AKTAR HOSSAIN 7.3 6.14 6.33 7 6 6.64 7.59 7.81 6.85
12 12301610013 MIR MOBIUL RAHAMAN 6.67 5.52 4.7 5.79 7.68 7.54 7.41 8.62 6.74
13 12301610014 MANAMI GHOSH 7.04 6.07 6.15 7.18 7.75 7.68 8.26 8.67 7.35
14 12301610015 GOPAL SAHA 7.63 6.31 7.04 7.5 7 5.79 8.04 8.9 7.28
15 12301610016 PRABHAT KUMAR 8.85 8.17 7.22 7.29 7.32 7.86 7.41 8.33 7.81
16 12301610017 SABYASACHI BANERJEE 7.56 7.14 6.7 7.68 7.5 8.14 7.89 8.86 7.68
17 12301610018 SANDIP CHAKRABORTY 7.15 6.24 6.04 7.39 7.07 6.89 8.44 9 7.28
18 12301610019 SOUTAM DAS 6.85 6.1 6.41 6.54 8.43 8.36 7.59 8.1 7.30
19 12301610020 ABHISHEK JAIN 8.96 7.79 8.33 8.14 8.43 8.43 8.89 9.48 8.56
20 12301610021 TANMOY DAS 8.26 8.03 7.96 8.04 6.75 7.25 8.56 8.76 7.95
21 12301610023 SUVAMOY DEB 7.44 6.79 6.48 7.04 8.04 8.36 8.04 8.62 7.60
22 12301610024 RISHI DEV KUMAR 8.04 7.55 7.52 7.86 7.18 7 8.89 9.1 7.89
23 12301610025 SUDIP KUMAR SARKAR 5.963 5.62 4.89 7.07 8.75 8.18 7.48 7.86 6.98
24 12301610026 RAJESH KUMAR MANDAL 7.11 6.1 7.93 8.5 6.46 6.93 8.78 9.19 7.63
25 12301610027 ANGANA PAIN 8.78 7.69 5.81 6.93 6.75 7.36 8.15 8.67 7.52
26 12301610028 SUVANKAR SARKAR 6.85 6.24 6.07 6.93 6.86 7.57 7.56 7.95 7.00
27 12301610029 SAGNIK ROY 6.259 6.17 6.04 6.93 8.64 8.75 7.7 8.24 7.34
28 12301610030 ANINDYA LAHIRI 6.667 6.79 8.3 8.36 6.32 6.82 8.67 9.33 7.66
29 12301610031 KULDIP MUKHOPADHYAY 9 8.76 5.74 6.79 7.36 7.68 7.67 8.1 7.64
30 12301610032 AMBARISH KUMAR CHOUHAN 6.333 6.59 7.41 7.32 6.86 7.43 7.52 8.14 7.20
31 12301610033 SUKANTA SEN 7.56 7.55 6.89 6.68 8.43 8.36 7.52 8.57 7.70
32 12301610034 DEBOJYOTI CHAKRABORTY 7.41 6.79 8.11 8.21 7.36 7.5 9 9.38 7.97
33 12301610035 GOURAB NANDY 8.89 8.41 6.3 7.07 6.64 7.04 7.93 8.38 7.58
34 12301610036 MD SADDAM HUSSAIN 6.74 6.45 5.22 6.61 8.39 8.71 7.3 7.9 7.17
35 12301610037 SUBHADIP DHAR 6.48 5.69 7.3 8.64 5.61 6.46 8.78 9.62 7.32
36 12301610038 RAJOSHEE CHAKRABORTY 8.93 8.07 5.74 6.64 7.71 7.79 7.44 7.81 7.52
37 12301610039 ARKA PAL CHOWDHURY 6.56 5.76 7.07 8.43 8.32 8.18 8.81 8.9 7.75
38 12301610040 SHANTONIL SARKAR 7.89 7.83 6.89 7.89 7.61 7.18 9 9.67 8.00
39 12301610041 AVIK HATI 7.7 7.76 7.04 7.46 6.04 5.79 8.59 9 7.42
40 12301610042 AMITAVA SEN 8.04 7.28 5.19 6 7.21 6.71 8.19 8.62 7.16
41 12301610043 NILANJAN SENGUPTA 6.44 4.72 6.52 6.89 7.86 7.04 8.52 9 7.12
42 12301610044 ROHAN MD BILAWAL 6.519 6.17 7.7 7.86 7.82 7.71 8.41 9.05 7.65
43 12301610045 KUMAR GAURAV 8.22 7.21 7.52 7.71 7.89 7.54 8.52 9.1 7.96
44 12301610046 MANAS MUKHERJEE 7.89 6.66 6.78 7.39 6.57 6.07 7.48 7.71 7.07
45 12301610047 TOYA SARKAR 7.59 6.66 6.22 6.32 7.39 7.29 8.07 9.05 7.32
46 12301610048 ANIKET BHUNIA 7 5.83 6.41 7.25 7.93 7.46 8.56 9.29 7.47
47 12301610049 MAHAKASH MONDAL 7.3 7.21 7.37 7.36 9 8.68 9.07 9.19 8.15
48 12301610050 ABHIRUP GHOSH 7.63 8.14 9.37 8.82 7.86 7.86 8.41 8.76 8.36
49 12301610051 SANDIP BANERJEE 9.07 8.97 7.26 7.54 7.14 7.29 8.52 8.48 8.03
50 12301610052 SNEHASIS DEY 7.93 7.86 5.96 7.21 7.89 7.68 8.3 8.71 7.69
51 12301610053 SANCHARI PAL 6.89 6.45 6.89 7.86 7.07 6.96 8.19 8.71 7.38
52 12301610054 SUMAN ROY 8.63 7.97 6.56 6.79 7.68 7.75 8.52 8.86 7.85
53 12301610055 SUBOJEET CHAKRABORTY 7.15 7.03 7.37 6.89 6.68 6.21 7.22 8.33 7.11
54 12301610056 SOMNATH DAS 7.67 7.9 6.3 5.75 7.68 7.68 7.81 8.57 7.42
55 12301610057 KUMAR AMIT PATEL 7.67 6.79 7 6.21 6.89 7 7.56 8.48 7.20
56 12301610058 SANJIB KARMAKAR 7.78 7.21 5.04 6.82 7 6.75 7.63 8.33 7.07
57 12301611091 ABHRATANU ROY     5.63 6.21 6.68 6.75 7.67 8.52 6.91
58 12301611092 ANUPAM SARKAR     5.89 6.54 6.82 6.79 7.26 8 6.88
59 12301611093 ARNAB PANIGRAHI     4.3 5.82 7.36 7.29 7.63 8.48 6.81
60 12301611094 AVIJIT KUMAR BHATTACHARJEE     5.74 6.64 7.36 7.54 8.33 9.05 7.44
61 12301611095 AVISHEK MISHRA     6.33 6.57 7 7.29 7.85 8.48 7.25
62 12301611096 CHIRANJIT BHATTACHARJEE     5.74 6.82 7.64 8.46 8 8.86 7.59
63 12301611097 DEBABRATA BISWAS     5.59 7.46 7.29 7.86 8.07 9.14 7.57
64 12301611098 DEBANKUR DUTTA     6.85 7.39 7.43 8.14 7.85 8.86 7.75
65 12301611099 DHRUBAJYOTI BANIK     6.78 7.61 6.18 7.21 7.56 8.14 7.25
66 12301611100 SANTASREE SHARMA     5.15 5.96 7.18 7.93 8.04 8.76 7.17
67 12301611101 SOUMITRA ROY     6.04 7.29 4.3 5.82 7.29 4.3 5.84
68 12301611102 SUDIPTA ROY     4.52 5.36 5.74 6.64 5.36 5.74 5.56
69 12301611103 TAMAL MUKHERJEE     7.96 8.29 7.26 7.54 8.29 7.26 7.77
RESULT ANALYSIS - 2011 - 2015 BATCH
RESULT ANALYSIS - 2011 - 2015 BATCH
SL No. Roll No Name 1st sem 2nd sem 3rd sem 4th sem 5th sem 6th sem 7th sem 8th sem DGPA
1 12301610010 ANIRBAN CHATTERJEE 7.70 7.38 7.52 6.04 7.11 6.81 7.41 7.65 7.20
2 12301611001 ABHISHEK KUMAR 7.15 7.41 6.78 7.68 6.75 7.75 7.85 7.77 7.39
3 12301611002 AKASH MITRA ROY 6.82 7.17 6.33 7.64 6.89 7.43 7.85 7.92 7.26
4 12301611003 AMAN RAJA 7.56 8.10 7.52 8.39 7.71 8.11 8.44 8.48 8.04
5 12301611004 ANAND KUMAR 8.37 8.79 7.63 8.5 8.71 8.46 8.85 8.71 8.50
6 12301611005 ANISH GHOSH 5.56 6.41 6.3 6.25 6.04 7.11 6.81 7.5 6.50
7 12301611006 ANUJ SAIN 6.74 7.34 6.74 7.75 7.14 7.86 8.04 8.31 7.49
8 12301611007 ARGHYA SEN 7.70 7.38 7.52 8.57 8.04 8.43 9.07 9.23 8.24
9 12301611008 ARIJIT NAHA 8.41 8.38 7.63 8.36 8.07 8.5 8.67 8.98 8.37
10 12301611009 ARNAB DANGAR 6.82 7.45 6.41 7.04 6.57 7.14 7.41 8.15 7.12
11 12301611010 ARNAB DAS BARMAN 7.44 7.48 6.7 8.11 7.57 7.46 8.22 8.73 7.71
12 12301611011 ARPAN PODDER 6.00 6.34 7.04 6.89 6.21 6.43 7.3 8.02 6.78
13 12301611012 ARUNAVA SARKAR 7.56 8.07 6.93 8.07 7.46 8.11 8.41 8.75 7.92
14 12301611013 AVIJIT BASAK 6.70 6.28 6.63 6.89 6.93 7.61 8.11 8.54 7.21
15 12301611014 AVINASH RAY 8.74 7.97 7.37 7.36 8.11 7.61 8.11 8.5 7.97
16 12301611015 AYON GHOSH 7.70 7.72 6.85 7.93 7.86 7.79 8.04 8.48 7.80
17 12301611016 BIKASH MAGAR 7.78 7.55 6.37 7.89 7.43 7.54 7.96 8.38 7.61
18 12301611017 BIPUL KUMAR JHA 7.52 7.07 7.7 7.89 7.93 7.89 8.07 8.31 7.80
19 12301611018 CHANDAN KRISHNA 7.52 7.90 6.74 7.71 6.71 7 7.19 7.71 7.31
20 12301611019 CHANDRAMONI DHAR 8.07 8.52 8.07 8.93 8.93 9.07 8.67 9.1 8.67
21 12301611020 DEBMALYA KAR 6.63 7.69 7.3 8.11 8.75 9.25 8.78 9.1 8.20
22 12301611021 DEBTANU NATH 7.70 8.79 8.19 8.43 8.11 9.32 8.93 9.08 8.57
23 12301611022 DEEPAK KUMAR 7.48 6.72 7.15 7.68 7.36 8.46 8.04 8.23 7.64
24 12301611023 DEVANGANA RAY 7.85 8.10 7.74 8.79 8.57 9.29 9.37 9.31 8.63
25 12301611024 DHARMENDRA KUMAR 7.78 7.41 7.22 7.86 8.07 8.25 8.04 8.06 7.84
26 12301611026 DWAIPAYAN SINHA 5.82 6.34 6.89 6.07 6.18 6.71 6.78 7.25 6.50
27 12301611027 EMANUEL ABHISHEK MURMU 8.30 7.52 7.07 7.5 7.71 8.43 8.19 8.58 7.91
28 12301611028 GOPAL NASKAR 7.33 7.69 6.81 7.89 7.71 8.57 8.22 8.42 7.83
29 12301611029 GOURAB GANGULY 7.11 7.00 6.33 7.64 7.68 8.32 8.22 8.54 7.61
30 12301611031 KAUSHIK BHATTACHARJEE 5.33 7.14 6.67 7.5 7.68 7.39 8.15 8.25 7.26
31 12301611033 MADHUSHREE SINHA 8.04 8.24 7.7 8.43 8.71 8.64 8.74 8.83 8.42
32 12301611034 MD ASIF RAHAMAN 8.00 8.76 7.52 8.11 8.68 8.32 8.44 8.63 8.31
33 12301611035 MITA RANI BASAK 6.63 6.31 6.78 7.36 7.82 7.75 8.44 8.63 7.47
34 12301611036 NIPPU KUMAR THAKUR 7.44 7.97 7.04 7.68 7.46 7.93 8.33 8.56 7.80
35 12301611037 PARTHA TEWARI 6.41 6.83 6.74 7.11 7.18 7.75 7.74 8.02 7.22
36 12301611039 PRALAY BANGAL 6.19 6.07 6.7 6.86 7.07 7.07 7.52 7.85 6.92
37 12301611040 PRAMIT MUKHERJEE 6.74 5.90 6.59 7.14 6.71 7.54 8.15 8.46 7.15
38 12301611041 PUSPENDU BHOWMICK 6.70 7.24 7.96 8.18 8.25 8.21 8.04 8.4 7.87
39 12301611042 RABINDRANATH DUTTA 7.85 8.45 7.11 7.39 7.79 8.25 8.33 8.75 7.99
40 12301611043 RAGHAV KUMAR JHA 7.74 7.34 6.63 7.29 7.32 7.86 7.56 7.85 7.45
41 12301611044 RAHUL KUMAR CHOUDHARY 7.26 8.10 7.11 7.96 7.93 8.43 8.15 8.27 7.90
42 12301611045 RAJA SHAW 8.00 8.10 6.78 7.43 7.54 7.46 8 8.08 7.67
43 12301611046 RAJIB MAL 7.07 7.34 7.19 6.54 5.96 6.89 6.63 7.04 6.83
44 12301611047 RAJSHEKHAR DUTTA 5.52 6.59 6.89 6.46 7.39 7.25 7.26 7.4 6.84
45 12301611049 RAMESH KUMAR SAHU 7.33 6.76 5.22 6.61 7.5 7.54 7.67 7.98 7.08
46 12301611050 RANITAVA BAPULI 6.52 7.07 6.59 7.29 7.57 7.86 7.93 8.15 7.37
47 12301611051 RASMANJAREE KUMARI 7.22 7.55 6.96 7.71 7.96 8.46 8.52 8.6 7.87
48 12301611052 RATHIN GANGULY 7.82 8.03 7.63 8.04 7.29 7.82 8.04 7.96 7.83
49 12301611053 RAVI KUMAR SHAW 9.07 8.17 6.81 7.68 8.46 8.82 8.78 9.06 8.36
50 12301611054 RITESH 7.19 7.69 7.67 8.11 8.68 8.82 8.63 8.9 8.21
51 12301611055 SAHELI DEY 7.78 8.31 7.74 7.68 8.46 8.39 8.93 9.08 8.30
52 12301611056 SANJANA LAHIRI 8.52 7.97 7 7.96 9.11 8.79 8.56 8.81 8.34
53 12301611057 SANTANU CHOWDHURY 7.33 7.21 7.93 8.61 7.75 8.46 8.3 8.63 8.03
54 12301611058 SAPTARSHI MUKHERJEE 8.44 8.86 6.63 7.5 7.5 7.93 7.96 8.33 7.89
55 12301611059 SAROJ KUMAR YADAV 6.93 7.00 6.67 6.89 7.54 7.61 7.85 8.13 7.33
56 12301611060 SAYAN ROY 7.48 6.83 7.48 8.11 7.21 8.07 8 8.52 7.71
57 12301611061 SAYANDEEP GHOSH 8.04 7.76 6.63 6.89 7.36 8.21 7.85 8.54 7.66
58 12301611062 SHAUVANIK PAL 6.93 7.14 6.7 7.18 8 8.54 8.15 8.71 7.67
59 12301611064 SHOUVICK HALDER 7.22 6.97 7.04 8.43 8 8.36 7.56 8.06 7.71
60 12301611065 SMARAJIT MONDAL 7.15 7.48 6.74 7.75 7.57 8 7.74 8.25 7.58
61 12301611066 SNEHASISH DEBNATH 6.19 5.52 7.04 7.36 7.39 7.82 7.78 8.21 7.16
62 12301611067 SOUMIK MANNA 7.59 8.17 7.22 7.75 7.79 8.07 7.52 8.13 7.78
63 12301611068 SOUMYADEEP DOGRA 6.89 7.03 7.11 8.07 7.11 7.79 7.67 8.15 7.48
64 12301611069 SOUMYAJIT DEY 7.19 7.14 6.85 7.32 7.89 8.82 8.85 9.08 7.89
65 12301611070 SOURAJIT GHOSH 7.56 7.48 7.11 7.93 8.43 9.21 8.74 8.96 8.18
66 12301611071 SOURAV SIT 7.00 7.10 7.26 8.54 8.54 9.32 9.26 9.21 8.28
67 12301611072 SOUVIK DEY 6.96 7.07 8.11 8.5 5.25 6.25 6.67 6.9 6.96
68 12301611073 SUBHA CHAKRABORTY 7.96 7.48 6.19 6.21 8.14 8.61 8.44 8.54 7.70
69 12301611074 SUBHAJYOTI KUNDU 7.89 8.14 7.78 8.21 6.57 7 6.85 7.63 7.51
70 12301611075 SUBHAM CHAKRABORTY 5.56 5.45 6.85 6.07 7.82 7.89 7.89 8.27 6.97
71 12301611076 SUBHANKAR DEY 7.19 7.90 7.04 7.5 7.54 7.32 7.85 7.98 7.54
72 12301611077 SUBHANKAR SINHA 5.41 6.45 6.67 7.25 0 6.71 7.81 7.65 5.99
73 12301611078 SUBHASISH GHATAK 7.33 7.28 5.93 6.11 8.18 8.21 9 9.06 7.64
74 12301611079 SUBHAYAN KHAN 5.56 7.10 7.89 8.25 7.46 7.64 8.3 8.44 7.58
75 12301611080 SUBRATA DEY 5.48 6.45 7.04 7.64 6.86 7.14 6.85 7.38 6.86
76 12301611081 SUHAS KUMAR PAUL 7.85 8.48 7.07 7.39 7.14 7.46 7.81 8.23 7.68
77 12301611082 SUJOY JANA 6.00 7.41 6.7 7.25 7.5 7.46 7.59 7.88 7.22
78 12301611083 SUMAN RAY 6.67 7.83 7.67 7.25 7.21 7.18 7.52 7.77 7.39
79 12301611084 SURAJ SHAW 6.52 6.93 6.74 6.82 8.46 9.11 7.93 8.52 7.63
80 12301611085 SURAJIT KUSARI 6.78 7.69 8.44 8.54 8.04 8.54 8.56 8.77 8.17
81 12301611086 SUSHANT SAURAV 7.22 7.17 7.93 7.89 8.36 7.93 7.96 8.08 7.82
82 12301611087 TANMOY MAITI 8.70 9.00 7.81 7.82 6.86 7.5 7.59 7.88 7.90
83 12301611088 UPASANA ACHARYA 8.63 8.72 7.59 8.11 8 7.93 8.26 8.35 8.20
84 12301611089 UPASHANA DAS 7.63 7.62 7.22 7.96 7.46 7.46 8.33 8.5 7.77
85 12301611090 VIKASH KUMAR 7.70 7.72 7.67 8.29 7.89 8.07 8.37 8.33 8.01
86 12301611103 SURAJIT BERA 7.41 8.21 7.74 8.14 7 6.86 7.07 7.38 7.48
87 12301612090 ABDUR RAIHAN 6.93 7.79 6.78 6.71 6.57 7.21 7.74 7.92 7.21
88 12301612091 AMIT KUMAR MAITY 6.78 8.00 6.85 6.71 6.46 7.04 7.07 7.5 7.05
89 12301612092 ANUP KUMAR BAR     6 6.96 6.54 7.11 6.85 7.15 6.77
90 12301612093 ANUPAM MANDAL     5.85 6.89 7.29 7.57 7.11 7.52 7.04
91 12301612094 AUBAIDUL HOQUE     6.81 7.11 7.29 7.75 7.74 8.08 7.46
92 12301612095 MD ABU TAHER     7.11 7.43 8 7.61 8.85 8.92 7.99
93 12301612096 MILAN KUMAR PORIA     5.59 6.89 6.68 6.61 7.89 7.88 6.92
94 12301612097 NILENDU PAUL     5.15 6.79 7 7.04 7.41 7.56 6.83
95 12301612098 PRERANA DEBBARMA     5.19 6.82 6.68 7.29 7.59 7.85 6.90
96 12301612099 PRONAY MONDAL     5.93 7.04 7.21 7.64 8.26 8.42 7.42
97 12301612100 REVOLINA SARKAR     6.41 7.43 7.07 7.71 7.89 8.17 7.45
98 12301612101 SAIKAT RAY     6.74 7.43 7.11 7.71 7.67 7.96 7.44
99 12301612102 SANTANU BHATTACHARJEE     6.78 7.32 7.32 7.68 7.93 8.29 7.55
100 12301612103 SATYAJIT PRASAD     6.3 7 6.75 6.93 7.7 8.04 7.12
101 12301612104 SUMAN SINHA     6.56 7.07 7.21 7.5 8.22 8.21 7.46
102 12301612105 SUMIT MITRA     6.15 5.82 6.86 6.39 6.63 7.54 6.57
103 12301612106 SUSMITA DHAR     6.67 7.18 7.57 8.18 7.93 8.1 7.61
104 12301612107 SWAYANWITA MITRA     6.63 7.5 7.57 8.14 8.11 8.33 7.71
RESULT ANALYSIS - 2012 - 2016 BATCH
RESULT ANALYSIS - 2012 - 2016 BATCH
SL No. Roll No Name 1st sem 2nd sem 3rd sem 4th sem 5th sem 6th sem 7th sem 8th sem DGPA
1 120101001 ABAKASH DAS
8.48 8.79 8.67 8.33 9.00 8.57 8.93 9.19 8.78
2 120101002 ABHIJEET KUMAR SINGH
6.37 6.52 6.59 6.07 6.04 8.43 6.11 7.57 6.78
3 120101003 ABHISEK DAS
6.67 7.28 7.41 7.48 7.54 8.79 8.07 8.76 7.86
4 120101004 ABHISHEK KUMAR
7.63 7.76 7.93 8.59 8.86 9.00 8.19 9.33 8.50
5 120101005 ABHRAKETAN GOSWAMI
7.81 7.45 7.44 7.37 7.86 6.00 7.89 8.95 7.61
6 120101006 ADITI PAUL
7.63 6.62 8.33 8.22 9.00 7.07 9.07 9.33 8.25
7 120101007 AJAY DAS
7.04 7.28 7.15 8.22 7.82 8.96 7.70 8.95 7.98
8 120101008 AMIT KUMAR
6.56 6.52 6.11 6.85 7.14 7.64 7.07 8.38 7.14
9 120101009 ANASUA DAS
8.15 7.97 7.96 8.52 8.68 8.36 9.22 9.19 8.58
10 120101010 ANURAG VERMA
5.15 5.86 6.41 6.26 6.79 7.89 6.85 7.86 6.78
11 120101011 APU SUTRADHAR
7.74 7.62 7.63 6.96 7.96 6.64 7.41 2.00 6.60
12 120101012 ARINDAM PAUL
8.26 8.48 8.74 8.96 9.00 8.32 8.96 9.43 8.80
13 120101013 ARITRA DEY
8.00 7.93 8.11 8.04 9.11 5.89 8.81 9.38 8.19
14 120101014 ARITRA SARKAR
7.56 7.9 8.33 8.22 9.00 7.00 8.93 9.43 8.36
15 120101015 ARKA GHOSH
5.70 6.55 5.89 6.44 6.68 8.64 7.04 8.14 7.03
16 120101016 ARKADEEP MONDAL
7.67 8.1 7.56 8.04 8.21 8.43 7.89 8.95 8.16
17 120101017 ARKAPRABHA ADHIKARY
6.85 6.93 6.52 7.30 9.07 8.36 8.26 8.95 7.96
18 120101018 ARNAB CHAKRABORTY
7.33 7.83 8.22 7.93 8.64 7.00 8.07 9.14 8.06
19 120101019 ARUP KUMAR MONDAL
5.41 7.14 6.89 7.67 7.93 8.25 8.37 9.24 7.78
20 120101020 ASHISH RANJAN
7.33 7.55 7.22 6.59 7.64 8.46 8.07 8.67 7.80
21 120101021 ASHUTOSH KUMAR SINGH
8.11 8.28 8.56 8.33 9.04 7.89 9.07 9.33 8.63
22 120101022 ASHUTOSH MOHANTY
8.93 8.59 9.19 8.22 9.43 7.82 9.22 9.24 8.85
23 120101023 ASIF MD EKBAL
8.00 8.21 8.41 7.63 8.64 7.18 8.67 8.86 8.23
24 120101024 AVIK MITRA
8.30 7.72 7.48 7.00 7.86 8.71 8.44 8.24 8.04
25 120101025 BAKIO SARKAR
7.70 7.9 8.48 8.07 8.43 9.04 8.74 9.05 8.50
26 120101026 BISWADIP DAS
8.07 7.59 7.70 7.63 8.43 8.36 7.44 8.81 8.06
27 120101027 BISWAJIT SAHA
6.44 7.14 6.19 6.48 6.71 8.07 6.74 8.67 7.15
28 120101028 CHIRANTAN SAHA
7.19 6.48 6.56 6.56 6.96 8.07 7.44 8.67 7.35
29 120101029 DEBADITYA MONDAL
8.48 8.31 7.89 8.19 8.54 8.00 8.44 8.52 8.31
30 120101030 DEEP DAS
7.30 7.48 7.85 7.26 8.25 6.93 7.85 8.81 7.77
31 120101031 DHEERAJ KUMAR
7.15 6.93 7.22 6.93 7.54 7.46 7.74 9.05 7.59
32 120101032 GAURAV KUMAR
6.81 6.72 6.00 6.22 7.32 8.14 7.04 8.52 7.23
33 120101033 JAGADISH MONDAL
6.78 7.45 7.63 7.00 7.82 7.18 7.56 8.67 7.57
34 120101034 JOYDEEP SARKAR
8.81 9.03 9.30 8.78 9.14 7.25 8.56 9.05 8.69
35 120101035 KANHAIYA KUMAR
6.85 6.93 6.19 5.59 6.32 6.75 6.85 8.14 6.77
36 120101036 KAUSTAV KARMAKAR
6.81 7.28 6.74 6.78 7.64 7.86 7.59 8.90 7.56
37 120101037 KUNASH DAS
7.96 7.59 7.11 7.52 8.00 8.29 7.81 8.90 7.97
38 120101038 MAINAK GHOSH
6.59 6.45 5.67 4.37 6.25 5.50 6.78 8.57 6.37
39 120101039 MANODIP MAJUMDER
6.70 6.79 6.52 6.85 7.68 7.14 8.48 9.24 7.57
40 120101040 MD DILOWAR HOSSAIN
8.67 8.48 9.11 9.07 9.25 7.54 9.37 9.33 8.86
41 120101041 MD MANAUAR
6.30 7.1 7.96 6.70 7.54 6.36 7.22 8.76 7.29
42 120101042 MOUMITA PRAMANIK
7.00 7.69 8.07 7.74 8.79 7.43 8.44 8.71 8.06
43 120101043 NEELAM KUMARI
7.78 8.1 8.41 7.56 8.36 8.89 8.67 9.29 8.47
44 120101044 NEHA DAS
7.93 8.38 9.00 8.30 8.82 7.46 9.00 9.10 8.52
45 120101045 PALLAV KUMAR GHOSH
7.04 7.45 7.85 7.44 7.96 7.64 8.26 8.67 7.86
46 120101046 PANKAJ KUMAR SINGH
5.85 6.97 7.26 6.78 6.64 8.00 6.00 7.57 6.92
47 120101047 PRINCE KUMAR
6.19 6.52 6.74 6.81 7.25 8.43 7.56 8.24 7.35
48 120101048 PRIYAM DAS
7.33 7.34 6.78 6.74 7.32 7.93 7.44 8.67 7.52
49 120101049 PRIYANKA ROY
8.30 8.03 7.89 7.63 8.18 6.18 8.93 9.24 8.06
50 120101050 PUJA ROY
9.15 8.79 9.48 8.70 9.36 7.68 9.22 9.62 8.99
51 120101051 RABIKANT PRASAD
7.41 8.17 8.33 7.44 8.54 7.82 8.85 9.24 8.30
52 120101052 RANAJAY ROY
7.81 7.38 7.44 6.93 7.64 8.61 8.00 9.14 7.96
53 120101053 RINKU KUMARI
6.26 6.45 7.26 6.81 7.18 9.11 8.07 8.24 7.57
54 120101054 RITAN SADHU
7.48 7.69 7.74 7.37 7.93 8.75 8.67 8.86 8.16
55 120101055 RUPAN PAUL
8.04 8.55 7.85 8.22 8.71 8.07 8.96 9.38 8.53
56 120101056 SABYASACHI ROY
6.67 7.14 6.85 7.41 7.96 7.93 8.19 8.90 7.75
57 120101057 SAIKAT NANDY
8.56 8.79 8.26 8.26 8.57 7.96 8.59 9.19 8.53
58 120101058 SAIKAT SAHA
6.41 6.59 6.41 6.81 6.61 8.39 7.81 8.67 7.34
59 120101059 SAMANWAYA DUTTA
7.89 6.69 6.85 6.78 6.79 7.36 7.85 8.29 7.36
60 120101060 SAMRAT DUTTA
6.85 6.93 6.74 7.52 7.93 7.96 8.26 8.81 7.75
61 120101061 SANDEEP KUMAR
8.26 7.59 7.26 7.78 8.54 6.82 8.81 8.76 8.03
62 120101062 SANDIP KAMILA
8.22 8.9 8.85 8.63 9.11 7.36 9.26 9.38 8.73
63 120101063 SANKHA SHUBHRA MONDAL
8.00 7.9 8.04 7.85 8.96 8.39 8.70 9.24 8.47
64 120101064 SANTANU BALL
7.67 7.93 7.37 7.48 7.64 8.00 7.85 8.52 7.85
65 120101065 SANTOSH KUMAR
7.74 8.34 8.19 7.89 8.79 8.68 8.70 9.10 8.51
66 120101066 SATISH KUMAR SINGH
6.48 5.9 6.81 6.56 6.32 8.64 7.26 8.10 7.12
67 120101067 SAYAN SEN
7.26 7.14 6.85 6.70 7.50 7.25 8.04 8.71 7.52
68 120101068 SAYANIK MUKHERJEE
8.30 8.55 8.59 8.19 8.96 8.25 9.22 9.05 8.69
69 120101069 SHUBHAM KUMAR
5.93 6.52 6.37 6.26 6.50 6.64 7.15 8.10 6.77
70 120101070 SHUVODIP DASGUPTA
7.15 7.62 7.52 6.96 7.43 6.86 7.56 8.38 7.46
71 120101071 SOMNATH DAS
8.07 8 8.15 7.41 8.00 8.61 7.96 8.62 8.14
72 120101072 SOUMIK CHOWDHURY
7.89 8.24 7.70 8.19 8.32 6.14 8.07 8.76 7.90
73 120101073 SOUMYA PARAMANIK
7.56 6.72 7.48 8.04 7.82 6.71 7.41 8.48 7.54
74 120101074 SOURAV KUMAR DEY
8.70 8.69 8.78 8.48 8.64 7.46 8.67 9.05 8.54
75 120101075 SRIKANT KUMAR
6.22 7.14 6.93 6.37 7.61 7.71 7.33 8.24 7.30
76 120101076 SUBHADEEP BISWAS
6.93 7.69 7.70 7.89 8.29 7.57 8.59 9.38 8.10
77 120101077 SUBHAM HAZRA
7.41 7.48 7.30 7.93 7.50 8.36 8.44 8.86 7.99
78 120101078 SUBHAM MAITY
6.74 6.69 7.26 6.78 7.39 7.36 7.41 8.43 7.34
79 120101079 SUBHASH KUMAR
7.00 6.93 6.96 6.74 6.79 8.00 7.44 8.24 7.33
80 120101080 SUBRATA NANDI
7.00 7.55 7.74 7.15 7.61 7.96 7.70 8.76 7.75
81 120101081 SUDIPTA MAJUMDER
6.48 7.17 7.04 6.67 7.21 6.86 7.22 8.52 7.21
82 120101082 SUDIPTA SINHA
7.96 7.83 7.78 7.59 8.18 6.75 8.41 9.05 7.97
83 120101083 SUGATA BISWAS
6.81 7.45 7.52 7.22 7.61 7.93 8.37 8.90 7.82
84 120101084 SUNNY KUMAR SHAW
6.96 6.97 7.33 7.74 7.96 6.00 7.89 8.90 7.51
85 120101085 SUNNY SOURAV YADAV
5.52 6.76 6.85 7.04 5.96 7.89 6.96 8.52 7.02
86 120101086 SUTANU SADHUKHAN
7.52 8.17 8.78 8.48 9.07 7.46 8.85 9.33 8.50
87 120101087 SWAGATA JANA
7.56 8.69 8.37 8.07 8.71 8.61 8.37 9.05 8.48
88 120101088 SWARNADEEP PHADIKAR
6.00 7 7.07 7.41 7.89 6.89 8.67 9.19 7.64
89 120101089 TARASANKAR GHOSH
6.74 7.34 7.48 6.85 7.64 8.68 7.15 8.48 7.63
90 120101090 UDAY PATRA
7.41 7.69 7.52 6.93 7.61 8.04 7.26 8.38 7.65
91 120105010  MONALI AICH     9.22 8.59 9.07 7.43 8.81 9.38 8.73
92 120105023  SOHINI BORAL     9.59 8.74 9.11 7.14 8.96 9.62 8.82
93 130201095 ALOKESH DE     7.33 7.37 8.86 7.54 8.78 9.14 8.27
94 130201096 ANIKESH GHOSH     7.33 7.04 8.29 7.71 7.89 8.67 7.90
95 130201097 ASHISH SHARMA     6.07 6.59 7.14 6.86 6.96 8.29 7.07
96 130201098 MADHUPARNA DEBNATH     4.59         8.90  
97 130201099 PAPIYA SINGHA     7.22 7.00 8.14 6.00 8.67 8.52 7.65
98 130201100 PARASHAR BISWAS     6.59 5.96 6.86 8.21 7.11 8.14 7.25
99 130201101 RABI SANKAR GHOSH     6.37 5.37 6.36 5.36 6.63 8.00 6.41
100 130201102 RAUKEE BHUHAN     5.26 4.96 5.54 7.93 6.67 8.43 6.63
101 130201103 SAIKAT MALIK     6.52 6.48 7.21 5.36 7.19 8.67 6.96
102 130201104  SATISH KUMAR SHARMA     6.37 6.00 7.07 8.75 7.52 8.24 7.47
103 130201105 SOURAV GUPTA     6.26 6.44 6.71 2.00 7.07 8.95 6.22
104 130201106 SOURAV KARMAKAR     7.70 7.41 8.32 6.04 8.33 9.38 7.90
105 130201107 SUDIPA RUDRA     8.15 8.04 9.04 6.75 9.04 8.14 8.21
106 130201108  SUPRAKASH GHOSH     6.59 6.04 6.89 6.82 6.89 8.33 7.00
107 130201109 SYED MD WASIM     7.52 7.22 7.29 7.14 6.70 8.33 7.37
RESULT ANALYSIS - 2013 - 2017 BATCH
RESULT ANALYSIS - 2013 - 2017 BATCH
SL No. Roll No Name 1st sem 2nd sem 3rd sem 4th sem 5th sem 6th sem 7th sem 8th sem Avg
1 130201001 ABHAY KUMAR MISHRA 9.15 9.36 9.54 8.74 9.54 9.56 9.41 9.33 9.33
2 130201002 ADITYA PRATAP PAL 7.81 7.80 7.81 8.00 7.81 7.93 7.41 8.50 7.88
3 130201003 AJANTA GOSWAMI 6.58 7.24 8.15 7.45 8.15 8.37 7.78 8.67 7.80
4 130201004 ANIRUDDHA SAMANTA 7.38 7.68 8.12 7.03 8.12 7.67 7.89 8.50 7.80
5 130201005 ANKAN GHOSH 7.58 7.68 7.58 7.52 7.58 7.48 7.67 8.33 7.68
6 130201006 ANKIT KUMAR 7.08 6.92 7.04 5.29 7.04 7.15 7.48 8.67 7.08
7 130201007 ANKIT KUMAR SINGH 7.85 7.52 7.42 6.94 7.42 7.48 7.78 8.67 7.64
8 130201008 ANNEWASHA MAJI 8.38 8.64 9.54 8.61 9.54 9.52 8.63 9.33 9.02
9 130201009 ANUBHAB SARKAR 7.85 8.24 7.31 7.45 7.31 7.52 7.30 8.17 7.64
10 130201010 ARGHA CHAKRABORTI 7.65 7.88 7.19 7.13 7.19 6.3 6.67 7.50 7.19
11 130201011 ARINDAM BISWAS 6.65 6.60 7.50 6.74 7.50 7.52 7.00 8.67 7.27
12 130201012 ARINDAM KAMILA 6.73 6.60 8.15 7.06 8.15 7.41 7.41 8.17 7.46
13 130201013 ARKA GHOSH 8.69 8.56 9.15 8.32 9.15 8.37 8.70 9.17 8.76
14 130201014 ARKA MANNA 8.50 8.60 9.88 9.42 9.88 9.19 9.11 9.33 9.24
15 130201015 AVIJIT GIRI 8.27 8.64 8.64 7.81 8.81 8.56 7.96 8.67 8.42
16 130201016 AYAN GHOSH 6.96 7.76 7.76 7.74 8.31 8 7.74 8.00 7.78
17 130201017 DAVID DAS 7.58 7.48 7.48 7.26 8.08 7.41 7.37 7.83 7.56
18 130201018 DEBAJYOTI DAS 7.96 8.12 8.12 8.03 8.42 8.7 8.26 9.17 8.35
19 130201019 DEBAJYOTI DAS 8.15 7.80 7.80 6.74 7.38 7.56 7.63 8.67 7.72
20 130201020 DILIP YADAV 7.42 7.28 7.28 7.13 7.77 7.44 7.63 8.17 7.52
21 130201021 DIPMALYA SAHA 7.08 7.44 7.44 6.97 7.38 7.04 7.41 8.17 7.37
22 130201022 DIPYAMAAN MONDAL 8.23 7.72 7.72 7.94 7.77 7.67 7.93 9.00 8.00
23 130201023 FARID ALAM 9.04 8.80 8.80 9.13 9.50 9.37 8.59 9.33 9.07
24 130201024 GAURAV KUMAR 7.65 7.84 7.84 7.68 8.23 7.81 8.33 9.33 8.09
25 130201025 INDRAJIT GHOSH 8.62 8.96 8.96 8.45 9.38 9.11 8.22 9.00 8.84
26 130201026 KAUSTAV HALDER 8.69 8.68 8.68 8.68 9.04 8.89 8.44 9.00 8.76
27 130201027 KESHAB GHOSH 5.81 7.00 7.00 3.74 5.08 6.89 7.19 7.50 6.28
28 130201028 KESHAV KUMAR SINGH 6.23 6.52 6.52 4.97 5.42 6.26 6.74 7.83 6.31
29 130201029 KULDEEP SHARMA 8.08 8.88 8.88 8.58 9.50 9.04 8.74 9.33 8.88
30 130201030 KUNTAL GHOSH 5.92 7.04 7.04 7.03 7.38 8.11 7.00 8.33 7.23
31 130201031 MAZHAR ANWARI 7.73 7.64 7.64 7.42 8.15 8.41 7.85 8.67 7.94
32 130201032 MD SARFARAZ 8.27 7.84 7.84 7.90 8.58 8.52 8.11 9.33 8.30
33 130201033 MD TABREJ HUSSAIN 7.15 7.32 7.32 7.32 8.38 8.15 8.22 8.50 7.80
34 130201034 MD. INTEKHAB KAUSAR 7.38 8.12 8.12 6.87 7.92 7.59 7.56 8.33 7.74
35 130201035 MEGHADRI THAKUR 6.81 6.60 6.60 6.03 7.12 7.41 7.85 8.17 7.07
36 130201036 NIVEDITA HALDER 7.92 8.12 8.12 7.35 8.27 8.26 8.19 9.00 8.15
37 130201037 PIJUSH KUMAR ACHARYA 6.96 6.16 6.16 5.68 7.46 8 7.74 9.00 7.15
38 130201038 PRABUDDHAMOY GHOSH 9.04 9.40 9.40 8.90 9.77 9.11 8.70 9.00 9.17
39 130201039 PRAJWAL SINGH 6.73 7.12 7.12 7.10 7.62 7.89 7.96 9.17 7.59
40 130201040 PRASENJIT MAHATO 8.19 7.72 7.72 7.19 8.12 7.67 7.59 8.67 7.86
41 130201041 PRONOY DAS 6.65 6.60 6.60 6.52 7.38 7.44 7.78 8.50 7.18
42 130201042 PUJA PRIYA 7.81 8.52 8.52 8.52 8.96 9.15 8.59 9.17 8.66
43 130201043 RAGHUBANSH MANI 7.85 8.08 8.08 6.65 7.69 7.67 8.00 8.50 7.82
44 130201044 RAHUL PRASAD 7.81 7.36 7.77 7.77 8.54 8.33 8.11 8.50 8.02
45 130201045 RAJESH SAHA 7.65 7.44 6.23 6.23 6.88 7.07 7.74 8.50 7.22
46 130201046 RAJU SUTRADHAR 7.35 7.84 7.26 7.26 8.69 8.48 8.00 8.17 7.88
47 130201047 RAKIB KHAN 7.23 7.04 6.68 6.68 7.77 8.19 7.52 8.17 7.41
48 130201048 RAM SHANKAR JHA 8.12 8.40 7.13 7.13 8.88 9 8.74 9.17 8.32
49 130201049 RANJAN MONDAL 7.81 7.56 6.81 6.81 8.08 8.37 8.00 8.33 7.72
50 130201050 RHIK KHAN 7.50 6.80 6.42 6.42 7.15 7.67 7.37 8.67 7.25
51 130201051 RITUPARNA KARMAKAR 8.92 8.64 8.90 8.90 9.77 9.67 9.11 9.50 9.18
52 130201052 RITWIK HOTA 6.46 6.44 6.19 6.19 6.42 7.04 7.41 8.67 6.85
53 130201053 ROHIT KUMAR 6.69 7.24 6.71 6.71 7.65 7.63 7.48 8.50 7.33
54 130201054 RUPAM KUNDU 7.65 7.44 7.84 7.84 9.54 9.33 8.70 9.50 8.48
55 130201055 SABYASACHI MAITY 8.27 8.88 7.77 7.77 8.27 8.04 8.11 8.33 8.18
56 130201056 SAMIN MONDAL 7.85 7.92 7.00 7.00 7.81 8.37 7.96 8.83 7.84
57 130201057 SAMPA SARKAR 8.15 8.72 8.81 8.81 9.65 9.52 9.37 9.50 9.07
58 130201058 SAMRIDHI ACHARYYA 7.31 7.20 6.26 6.26 6.96 7.3 6.67 8.17 7.02
59 130201059 SANDIP KUMAR KUNDU 8.38 8.68 7.84 7.84 8.85 9.19 8.85 8.83 8.56
60 130201060 SANDIPAN DE 7.42 7.84 7.16 7.16 8.42 8.7 7.22 8.00 7.74
61 130201061 SAPTADEEP KUMAR 7.88 7.44 7.32 7.32 7.92 7.74 8.11 8.33 7.76
62 130201062 SAUNAK BISWAS 7.31 7.40 7.06 7.06 7.46 7.37 7.52 7.83 7.38
63 130201063 SAYAK MAJUMDER 6.27 6.68 6.26 6.26 6.31 7.11 6.93 8.17 6.75
64 130201064 SAYAN BISWAS 3.08 3.84            
65 130201065 SAYANI PAUL 8.00 7.92 7.52 7.52 8.92 9.11 7.96 9.00 8.24
66 130201066 SEBABRATA MAHAPATRA 8.27 8.00 7.03 7.03 8.42 8.56 8.44 8.67 8.05
67 130201067 SHAYANTAN PAUL 7.92 8.24 7.35 7.35 8.04 8.7 8.37 8.83 8.10
68 130201068 SHREYA MAJUMDAR 6.65 7.24 6.97 6.97 8.27 8.07 7.63 8.67 7.56
69 130201069 SNEHASHIS BISWAS 7.19 7.96 7.45 7.45 8.04 7.96 7.26 8.83 7.77
70 130201070 SOM DAS 6.81 6.80 6.55 6.55 6.81 6.89 6.56 8.50 6.93
71 130201071 SOUMEN INDU 5.58 6.48 5.45 5.45 5.15 6.11 7.59 8.00 6.23
72 130201072 SOUMYA SAHOO 8.04 8.56 7.42 7.42 7.58 6.85 8.30 8.83 7.88
73 130201073 SOUMYADEB BISWAS 8.85 8.68 8.61 8.61 8.65 9.22 8.81 9.00 8.80
74 130201074 SOURABHO KUNDU 8.04 8.72 8.61 8.61 9.58 9.63 8.48 9.67 8.92
75 130201075 SOURAV PANDA 8.08 8.76 8.03 8.03 8.54 8.81 8.26 8.83 8.42
76 130201076 SRIJIT GAYEN 8.04 7.92 7.61 7.61 9.04 8.74 7.52 9.33 8.23
77 130201077 SUBHAJIT MALLICK 7.50 7.64 7.62 6.71 7.62 7.63 8.11 8.17 7.63
78 130201078 SUBHAJIT SARKAR 7.81 8.04 8.65 7.35 8.65 8.41 5.96 9.33 8.03
79 130201079 SUBHAM MUKHERJEE 6.12 6.56 5.65 4.32 5.65 5.7 8.96 8.17 6.39
80 130201080 SUBHAMAY CHAKRABORTY 8.04 8.84 9.65 8.39 9.65 9.52 6.74 9.33 8.77
81 130201081 SUBHASAN DAS 5.65 6.12 5.04 5.00 5.04   7.48 7.67  
82 130201082 SUBHOM GHOSH 5.50 6.80 6.92 5.58 6.92 7.41 7.85 8.00 6.87
83 130201083 SUBRATA CHATTARAJ 7.08 7.16 7.50 6.90 7.50 8 7.52 8.33 7.50
84 130201084 SUDHANSHU MISHRA 7.69 7.88 7.54 7.48 7.54 7.41 8.89 8.50 7.87
85 130201085 SUKANTA DAS 7.19 7.60 9.19 7.65 9.19 9.3 8.74 9.17 8.50
86 130201086 SUMAN SAHA 9.00 9.52 9.50 8.94 9.50 9.63 8.22 9.50 9.23
87 130201087 SURENDRA PRASAD 6.08 7.32 7.00 7.00 7.00 7.74 8.67 8.33 7.39
88 130201088 SWASTIKA TARAFDAR 7.88 8.32 9.42 8.61 9.42 8.96 5.22 9.50 8.42
89 130201089 TANMOY MAITY 6.62 6.28 4.23 4.13 4.23   8.37 6.83  
90 130201090 TANMOY MODAK 7.46 7.44 8.65 7.48 8.65 8.63 7.52 9.00 8.10
91 130201091 TRIDIB PAL 8.12 8.12 8.19 6.68 8.19 8.48 8.00 8.67 8.06
92 130201092 VISHAL GOEL 7.46 8.12 8.46 7.06 8.46 8.15 7.07 8.67 7.93
93 130201093 VISHWAJEET 7.96 7.56 7.85 7.16 7.85 7.37 6.56 8.67 7.62
94 130201094 YASHEEL RAJ 4.35 5.56 5.62 5.52 5.62 5.96 8.30 7.67 6.08
95 130201110 PRAGYA JAIN     8.92 7.48 8.92 8.56 9.04 9.00 8.65
96 130201111 AHILYA CHHETRI     9.65 8.90 9.65 9.26 8.56 9.50 9.25
97 130201112 PRIYANKA SARKAR     9.46 8.65 9.46 9.37 7.04 9.00 8.83
98 140301095 AKASH DEEP SEN     6.35 5.06 6.35 2.59 7.85 8.33 6.09
99 140301096 APU HAZRA     7.04 6.00 7.04 7.52 6.78 8.67 7.18
100 140301097 DEEP BISWAS     5.69 4.23 5.69 6.22 6.74 7.33 5.98
101 140301098 INDRONIL MALLIK     2.00 4.87        
102 140301099 JOYJIT DUTTA     5.62 5.03 5.62 6.04 8.04 7.67 6.34
103 140301100 KAIZER RAHAMAN     6.23 5.23 6.23 6.74 5.85 8.50 6.46
104 140301101 MAINAK GHOSAL     8.46 7.23 8.46 8.3 7.15 9.17 8.13
105 140301102 SAMIUL HASAN     2.46 3.87        
106 140301103 SAYAK MUKHERJEE     4.62 4.06 4.62   7.85 7.83  
107 140301104 SHUVAM PRAMANIK     6.96 5.52 6.96 6.63 6.41 8.00 6.75
108 140301105 SIDDHARTHA CHATTERJEE     5.54 5.03 5.54   8.11 8.00 5.37
109 140301106 SONIYA KHATUN     7.65 6.61 7.65 8.19 7.52 9.00 7.77
110 140301107 SUBHAJIT DAS     4.85 4.87 4.85      
111 140301108 SUBHAM SARKAR     4.96 5.13 4.96   5.60 7.50  
112 140301109 SUMAN MONDAL     7.73 6.97 7.73 8.04 8.40 8.83 7.95
113 140301110 TRIDEEP DATTA GUPTA     6.19 5.32 6.19 7.33 7.98 8.17 6.86